Origami của leo, mô hình 2

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của leo, Mô hình 2:

Origami của leo, mô hình 2