Origami của leo, mô hình 1

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của leo, Mô hình 1:

Origami của leo, mô hình 1

Origami của leo, mô hình 1

Origami này được thiết kế bởi Yoshihide Momotani.