Origami của leo, mô hình 3

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của leo, Mô hình 3:

Origami của leo, mô hình 3

Origami của leo, mô hình 3