Origami của các dấu hiệu của hoàng đạo : Thiên Bình

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của Thiên Bình :

Sơ đồ của origami của hoàng đạo : Thiên Bình

Sơ đồ của origami của hoàng đạo : Thiên Bình

Sơ đồ của origami của hoàng đạo : Thiên Bình

Sơ đồ của origami của hoàng đạo : Thiên Bình

Sơ đồ của origami của hoàng đạo : Thiên Bình