Origami của hoàng đạo : pisces , mô hình 1

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của pisces, Mô hình 1:

Origami của hoàng đạo : pisces , mô hình 1