Origami của hoàng đạo : pisces , mô hình 2

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của pisces, Mô hình 2:

Origami của hoàng đạo : pisces , mô hình 2