Origami của hoàng đạo : pisces , mô hình 3

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của pisces, Mô hình 3:

Origami của hoàng đạo : pisces , mô hình 3

Origami của hoàng đạo : pisces , mô hình 3