Origami của hoàng đạo : các taurus , mô hình 3

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của các taurus, Mô hình 3:

Origami của hoàng đạo : các taurus , mô hình 3