Origami của hoàng đạo : các taurus , mô hình 1

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của các taurus, Mô hình 1:

Origami của hoàng đạo : các taurus , mô hình 1