Origami của dây giày

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của Lỗ gắn :

Origami của dây giày