Origami của lá phong

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của lá phong :

Origami của lá phong

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu