Origami của lục bình

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của lục bình :

Origami của lục bình , giai đoạn 1

Origami của lục bình , giai đoạn 2