Origami của một loại rau

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của một loại rau :

Sơ đồ của Origami của pourpier , hình ảnh 1Sơ đồ của Origami của pourpier , hình ảnh 2