Origami lá nhỏ của phong

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami lá nhỏ của phong :

Sơ đồ của Origami lá nhỏ của cây phong, giai đoạn 1

Sơ đồ của Origami lá nhỏ của cây phong, giai đoạn 2

Sơ đồ của Origami lá nhỏ của phong , giai đoạn 3

Sơ đồ của Origami lá nhỏ của cây phong, giai đoạn 4

Sơ đồ của Origami lá nhỏ của cây phong, giai đoạn 5