Origami của kim máy bay

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của kim máy bay:

Origami này được thiết kế bởi Nick Robinson.

Origami của kim máy bay