Origami của bowtie phong bì

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của bowtie phong bì :

Origami của bowtie phong bì