Origami phong bì Trung Quốc

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một phong bì origami của Trung Quốc :

Origami phong bì Trung Quốc