Origami phong bì chéo

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami phong bì chéo :

Origami phong bì chéo