Origami của áo tắm

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của áo tắm :

Origami của áo tắm

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu