Origami của áo

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của blouse:

Origami của áo

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu