Origami của cà vạt

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của cà vạt :

Sơ đồ của cà vạt

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu