Origami của nắp

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của nắp :

Origami của nắp

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu