Origami của phù hợp với

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của phù hợp với :

Origami của phù hợp với, giai đoạn 1

Origami của phù hợp với, giai đoạn 2

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu