Origami của samurai mũ bảo hiểm

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của samurai mũ bảo hiểm :

Origami của samurai mũ bảo hiểm

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu