Origami của váy

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của váy :

Origami của váy

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu