Origami của vòng

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của chiếc nhẫn :

Origami của vòng

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu