Origami của womens quần áo

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của womens quần áo :

Origami của womens quần áo

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu