Origami giày

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami giày :

Origami giày

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu