Origami của đào

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami đào :

Origami của đào

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu