Origami nước uống

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami nước uống :

Origami đồ uống

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu