Origami của Pháp croissant

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của Pháp croissant :

Origami của Pháp croissant

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu