Origami của dâu tây

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của dâu tây :

Origami của dâu tây

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu