chuối Origami

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami chuối :

Origami chuối

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu