Origami dứa

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami dứa :

Origami dứa

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu