Origami của nho

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami nho :

Origami của nho

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu