Origami rơm

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami rơm :

Origami rơm

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu