Origami táo

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami táo :

Origami táo

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu