Origami ของ "I love U"

นี่คือพับของตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ผมรักคุณ. คลิกที่ ภาพที่จะไปถึง รายละเอียดของการ foldings ของออริกา ( แผนภาพ ).

Origami ของตัวอักษรที่ผม Origami ของตัวอักษร L Origami ของตัวอักษร O Origami ของตัวอักษร V Origami ของจดหมาย E Origami ของตัวอักษร U