Origami ของเครื่องบิน

นี่คือการพับกระดาษของเครื่องบิน. คลิกที่ภาพที่จะไปถึงรายละเอียดของการ foldings ของโอริกามิ.

Origami เครื่องบินตาราง Origami ของเครื่องบิน DC3 Origami ของเครื่องบินเดลต้า Origami ของเครื่องบินโกเมซ Origami ของเครื่องบินฮ็อค Origami ของเครื่องบินที่ถูกล็อค Origami ของเครื่องบินหนวด Origami ของรถรับส่ง Origami เข็มเครื่องบิน Origami ของเครื่องบิน nicky Origami ของเครื่องร่อน: รุ่นที่ 1 Origami ของเครื่องร่อน: รุ่น 2 Origami ของ triplane