Origami เครน

ในประเทศจีนและ ญี่ปุ่น เครนเป็นสัญลักษณ์ของ วงจรชีวิต(เธอ สามารถอยู่ 1,000 ปี!). นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันดังนั้น เพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ เครนคือ

Origami เครน

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu