Trung Quốc Viết lưới phát điện

Đây là một mạng lưới máy phát điện bằng văn bản A4 để làm cho nhân vật Trung Quốc xinh đẹp với một cái bút bi hoặc bút.

Ký tự đầu vào Trung Quốc mà bạn muốn trong tờ văn bản của bạn ( cảnh báo , mỗi hộp ) :
; ; ; ; ;

Chọn một lưới cơ sở :

Chọn phong cách thư pháp :


Thứ hai dòng: