cunfa kỹ thuật

Dòng mềm cho các loại đá

Pima cun

Hội họa Trung Quốc : pimacun kỹ thuật

Jiesuo cun

Hội họa Trung Quốc : jiesuocun kỹ thuật

Niumao cun

Hội họa Trung Quốc : niumaocun kỹ thuật

Juanyun cun

Hội họa Trung Quốc : juanyuncun kỹ thuật