Cây xanh trong bức tranh phong cảnh Trung Quốc

cây thân

Hội họa Trung Quốc : thân cây

cành cây

Hội họa Trung Quốc : cành cây

lá cây

Hội họa Trung Quốc : lá cây

thu thập các mặt hàng

Hội họa Trung Quốc : các cây