Origami của con quạ

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của quạ :

Origami của con quạ

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu