Origami của hedgehog

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của hedgehog :

Origami của Hedgehog 1Origami của Hedgehog 2

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu