Origami của chuột

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của chuột :

Origami của chuột

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu