Origami của hổ

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của hổ:

Origami của hổ

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu