Origami ốc

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami ốc :

Origami ốc

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu