Origami của bọ cánh cứng

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của bọ cánh cứng :

Origami của bọ cánh cứng

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu