Origami của bọ cạp

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của bọ cạp:

Origami của bọ cạp

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu